DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością zakładu opieki zdrowotnej.

 

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną: 

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu; 

 • osobie upoważnionej przez pacjenta; 

 • upoważnionym organom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji

kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona: 

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; 

 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 

 • uprawnionym organom może być udostępniona poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady odpłatności

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Maksymalna wysokość opłat za: 

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale; 

 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej (1 marca 2017 - 31 maja 2017) wynoszą:

 • 8,70 zł za jednę stronę wyciągu lub odpisu;
 • 0,87 zł za jedną stronę kopii;
 • 8,70 zł za wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym
 • Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

KONTAKT

OCHOTA MEDICAL CENTER

tel. +48 22 612 88 33

tel. +48 22 658 03 11

fax +48 22 658 03 10

kontakt@ochota-mc.pl

ul. Mochnackiego 10

02-042 Warszawa